Onze werkwijze

Vaak hebben kinderen en adolescenten klachten waarvan de achtergrond niet duidelijk is. Hebben deze te maken met een ingrijpende gebeurtenis, de aanleg van het kind, de interactie met de ouders en de andere gezinsleden, de opvoedingsstijl van de ouders of problemen op school?

In het Lindehuis wordt gestart met een intakeprocedure die kan worden gevolgd door psychodiagnostiek. Deze diagnostiek kan nodig zijn om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Dit kan een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, gezinstaxatie, schoolobservatie of spelobservatie zijn. Zonodig wordt een kinder- en jeugdpsychiater geconsulteerd.

NB: Crisissituatie bij aanmelding is een contra-indicatie voor start bij Het Lindehuis. In geval er zich een crisissituatie ontwikkelt gedurende een lopend behandeltraject, heeft u hier direct contact over met de behandelaar en/of huisarts. Buiten kantoor/werktijden van de behandelaar, neemt u contact op met de huisartsenpost. Zij kunnen afstemmen met de crisisdienst. Ook zal daarna verder worden afgestemd met de behandelaar over de verdere behandeling..

Regelmatig worden onderzoeksgegevens of behandelverloop in ons team besproken voor een passend behandelplan. Het behandelplan wordt uitgevoerd in overleg en samenwerking met de ouders/verzorgers en kind/jongere. Tijdens de behandeling wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd.

De gegevens over het kind, jongere en gezin worden vertrouwelijk behandeld. Voordat wij gegevens met derden delen, vragen wij u daarvoor altijd toestemming.

Extern bieden wij op verzoek van scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, kinderartsen en consultatiebureau artsen advies en deskundigheidsbevordering.