1. Intakegesprek

Wij vragen u het volgende mee te nemen naar het eerste gesprek:

  • Verwijsbrief (huis)arts met daarop de voorlopige diagnose (zie ook aanmelding en tarieven)
  • Kopie identiteitsbewijs van kind/jongere

U krijgt vooraf de aanmeldingsformulieren en betalingsovereenkomst toegestuurd per e-mail. Deze kunt u vóór uw eerste afspraak, volledig ingevuld, terugmailen aan uw behandelaar.

2. Afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen kan kosteloos mits u dit tenminste 24 uur van te voren doet, telefonisch of per e-mail. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u uw boodschap inspreken. Een afspraak voor maandag, dient op de vrijdag ervoor te worden geannuleerd. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt het consult altijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

3. Echtscheidingssituatie

In de praktijk komen regelmatig kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Mocht dat bij u het geval zijn, dan gelden voor u, als ouder, de volgende wettelijke regels. Voordat een kind of jongere tot zestien jaar onderzocht of behandeld kan worden, dienen beide ouders (met ouderlijk gezag) hiertoe schriftelijk toestemming te verlenen. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in onze praktijk helaas niet mogelijk. Wel kunt u in een dergelijke situatie ouderbegeleiding krijgen.

In een echtscheidingssituatie nemen wij ten aanzien van beide ouders een neutraal standpunt in en gaan wij ervan uit dat beide ouders recht hebben op informatie over de voortgang van de behandeling van het kind. Zolang nog geen overeenstemming bestaat over alle zaken die voortvloeien uit de nieuwe situatie van gescheiden huishoudens maken wij geen schriftelijke of mondelinge verslagen van de gesprekken, noch spreken wij een advies uit naar derden.

Eerst vindt een intakegesprek plaats, waarbij we beide ouders gezamenlijk spreken. We verwachten de bereidheid en welwillendheid van beide ouders om als ouders samen te werken aan het welzijn en de belangen van hun kind.

Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. In dat geval rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien van de communicatie kan dit ertoe leiden dat de ouder die met het ouderlijk gezag is belast geen of slechts gebrekkige informatie verstrekt aan de andere ouder. Indien sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders zijn wij op grond van de wet verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de opvoeding van het kind betreffen.

4. Beroepsgeheim

Voor ons als BIG-geregistreerde hulpverleners geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er zonder toestemming geen informatie aan derden wordt gegeven. Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u (of uw kind van 16 jaar of ouder) daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collega’s met als doel de behandeling te optimaliseren.

5. Meldcode huiselijk geweld

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling houden wij ons aan de meldcode die sinds 1 januari  2019 verplicht is, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.