Beroepscode & klachten

Er wordt gewerkt met de beroepscode van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten en het Nederlands Instituut voor Psychologen. Dit houdt onder andere in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat met uw contact met ons te maken heeft. Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Tevens is er sprake van intercollegiale toetsing door middel van intervisie en wordt, indien nodig, onderling een waarnemingsregeling gehanteerd voor afwezigheid bij vakantie en ziekte.

Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan kunt u dat altijd met uw behandelaar bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kunt u om een andere behandelaar vragen. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Voor het reglement en adressen verwijzen wij u naar P3NL / NVGZP waarbij wij zijn aangesloten.

Voor (jong)volwassenen (18 jaar en ouder) beschikken wij over een kwaliteitsstatuut en zijn wij aangesloten bij de Klachten-en Geschillenregeling P3NL / NVGZP.

Nadere informatie kunt u vinden op de volgende websites:
LVVP, www.lvvp.info
VGCT, www.vgct.nl
NVRG, www.nvrg.nl
EMDR, www.emdr.nl
NIP, www.psynip.nl
P3NL, www.p3nl.nl
VEN, emdr.nl
BIG-register, www.bigregister.nl

AVG

Privacy Policy Het Lindehuis

Het Lindehuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Lindehuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

– geen cookies gebruiken op onze website.

Als Lindehuis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Het Lindehuis
Leemzeulder 31
1251 AM Laren
info@lindehuis.nl
035 6920784

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Het Lindehuis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– het aangaan van bekostigingstraject voor de zorg

– diagnostisch onderzoek en psychotherapeutische behandeling

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– naam, contactgegevens, geboortedatum, BSN-nummer, gezinssamenstelling, huisarts, school en contactgegevens andere hulpverleners.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor bekostiging van het zorgtraject, beveiliging mailverkeer, elektronisch patiëntendossier, voor- en nameting behandeling.

Wij als Lindehuis geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het Lindehuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van hetgeen de wet vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– beschermde inlogcodes op computers en mobiele telefoons

– beschermde inlogcodes op elektronisch patiëntendossier

– opslag dossierinformatie in beveiligde, afgesloten kasten

– beveiligd email verkeer
– versleutelde verzending van documenten per email

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!